อัตราค่าเช่าและอื่นๆ

อัตราค่าเข่า

อัตรา หมายเหตุ
ค่าเช่าห้อง 2,000 บาท/เดือน (ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์+เครื่องทำน้ำอุ่น 535 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ค่าสาธารณูปโภค 535 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม (*ห้องไม่มีแอร์) 3,070 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
+ค่าเช่าเครื่องปรับอากาศ 535 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รวม (**ห้องมีแอร์) 3,605 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

อัตราค่าบริการอื่นๆ

อัตรา หมายเหตุ
ค่าเช่าโทรทัศน์ 428 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ค่าเช่าตู้เย็น 428 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ค่าเช่าพัดลม 214 บาท/เดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ค่าทำความสะอาดห้องเมื่อย้ายออก (หรือเปลี่ยนห้อง) 214 บาท/ครั้ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ค่าน้ำประปา 24.61 บาท/หน่วย
(*อัตรา ณ 31 ก.ค. 62)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ค่าไฟฟ้า 4.60 บาท/หน่วย
(*อัตรา ณ 31 ก.ค. 62)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ค่ามัดจำกุญแจ+คีย์การ์ด 214 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ค่าปรับกรณีชำระค่าเช่าล่าช้า 100 บาท/วัน ปรับสูงสุดไม่เกิน 7 วัน/รอบบิล
(ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)