วิธีชำระค่าเช่า

1. บริษัทไม่รับชำระค่าเช่าเป็นเงินสดหรือเช็ค

2. ให้ผู้เช่าโอนเงินค่าเช่าเข้าบัญชีบริษัทภายในวันที่ 1-5 ของเดือน

กรุณาระบุเบอร์ห้องหรือเลขที่ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลในหลักฐานการโอนเงิน และเก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันกับบริษัท